Podsumowanie dziesięciolecia gwarancji, która rozpędziła COSME w Polsce

16 marca 2023 w Warszawie odbyła się uroczysta gala wraz z konferencją podsumowującą 10-lecie największego i najlepszego w oceni rynku instrumentu gwarancyjnego jakim jest Gwarancja de minimis. Przez 10 lat dzięki gwarancjom de minimis 245 tys. przedsiębiorców zabezpieczyło swoje kredyty na kwotę 258 mld zł. Do tego 8 mld złotych kredytu, z którego skorzystało 37 tys. przedsiębiorców – to efekt udanego montażu gwarancji BGK z regwarancją unijnego programu COSME.

Bez banków nie byłoby ani sukcesu gwarancji de minimis ani COSME; (Fot. BGK)

To pozwoliło im uzyskać dostęp do finansowania, zwiększyć zatrudnienie oraz inwestować w innowacyjne projekty. Wsparcie w postaci gwarancji okazało się szczególnie pomocne po światowym kryzysie gospodarczym, w czasie pandemii COVID-19, a także rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Gwarancje de minimis sprawdzają się nie tylko jako odpowiedź na kryzys, ale również jako produkt rozwojowy. Wyniki badań potwierdzają, że są one istotnym elementem zrównoważonego rozwoju gospodarczego i najbardziej efektywnym sposobem wsparcia przedsiębiorczości. Niemal każdy kto skorzystał z gwarancji de minimis, poleciłby je swoim znajomym przedsiębiorcom.

Gwarancje de minimis mobilizują kapitał i pozwalają rozwijać kredyty dla przedsiębiorców. Bez tego nie moglibyśmy myśleć o rozwoju przedsiębiorczości, który towarzyszy nam od powstania państwa polskiego. Wojna i kryzys COVID-19 przyczyniły się do wprowadzenia kolejnych produktów gwarancyjnych. Jesteśmy pierwszym bankiem w naszej części Europy, który wprowadził gwarancje faktoringowe i leasingowe. To oznacza, że jako polski bank rozwoju jesteśmy w stanie wyznaczać trendy dla instytucji rozwojowych – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego; (Fot. BGK)

Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego; (Fot. BGK)Funkcjonowanie gwarancji de minimis jest możliwe dzięki ścisłej współpracy BGK z Ministerstwem Finansów oraz sektorem bankowym.

Gwarancje de minimis, wpisane w system wsparcia przedsiębiorców, są doskonałym przykładem współpracy rządu, BGK, Związku Banków Polskich, banków kredytujących i przedsiębiorców. Co istotne, współpraca ta nie ma charakteru jednorazowego, owocuje kolejnymi rozwiązaniami gwarancyjnymi dla przedsiębiorców, z wykorzystaniem dywersyfikacji źródeł finansowania, przy zachowaniu zasady komplementarności produktów. Mając na uwadze tak wiarygodnych i sprawdzonych partnerów we współpracy, należy oczekiwać zrozumienia wspólnych interesów i jak najlepszych rozwiązań, z korzyścią dla polskiej gospodarki – mówi Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Prof. Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów; (Fot. BGK)

Dzięki gwarancjom de minimis przedsiębiorcy zachowali lub utworzyli ponad pół miliona miejsc pracy – zwiększyli zatrudnienie 4 razy częściej niż cały sektor MŚP. Co czwarty kredyt dla firm na polskim rynku jest zabezpieczony gwarancjami de minimis. Odbiorcy gwarancji osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe niż reprezentatywne firmy z sektora MŚP.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii ocenia bardzo pozytywnie program gwarancji de minimis, jako idealny instrument wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Wyniki programu pokazują jak bardzo był i jest potrzeby najmniejszym uczestnikom rynku. Cieszy nas także fakt, że montaż gwarancji BGK z programem gwarancyjnym COSME, realizowanym z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, ułatwił sięgniecie polskim firmom po dodatkowe środki unijne – powiedział Wojciech Paluch, dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Wojciech Paluch, dyrektor Departamentu MŚP w Ministerstwie Rozwoju i Technologii; (Fot. BGK)

Sukcesy gwarancji de minimis są możliwe dzięki ścisłej współpracy BGK z sektorem bankowym.

Banki oceniły gwarancję de minimis jako najlepszy instrument gwarancyjny w historii polskiej bankowości. Instrument który sprawdził się i dla wspierania inwestycji i dla podtrzymania codziennej działalności gospodarczej. Ale ten instrument także rewelacyjnie zadziałał
w czasie pandemii. Podkreślam, że to było pierwsze koło ratunkowe jakie BGK wspólnie z bankami rzuciły już w marcu 2020 r. polskiemu biznesowi. Należy także zwrócić uwagę na udany mariaż krajowych gwarancji BGK i unijnych z programu COSME i dobrą współpracę z KPK na rzecz optymalnego ich wdrożenia. Potwierdzam przygotowanie sektora bankowego do kontynuacji współpracy na rzecz polskich przedsiębiorców oraz absolutne zainteresowanie banków kontynuacją programów gwarancyjnych i wysoką ocenę działalności BGK w tym zakresie. Potwierdzam także dalsze wsparcie Związku Banków Polskich dla tej aktywności – powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

(od prawej): Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich i Monika Constant, Prezes Związku Polskiego Leasingu; Arleta Perlowski, przedsiębiorca- beneficjent programu; (Fot. BGK)

Gwarancje de minimis stanowią istotne wsparcie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Popularność tego produktu wzrasta – kwota gwarancji udzielonych w ostatnich 3 latach to niemal 60 proc. ogólnej kwoty gwarancji de minimis udzielonych od 2013 roku. To potwierdza, że gwarancje de minimis sprawdzają się w czasach kryzysu – pandemii COVID-19 czy wojny w Ukrainie. Dzięki gwarancji de minimis, banki zabezpieczyły kredyty o łącznej wartości 258 mld zł. Z tych gwarancji skorzystało ponad 245 tys. przedsiębiorców. W ciągu dekady BGK udzielił tu gwarancji de minimis na łączną kwotę 167 mld zł.

Bez banków nie byłoby sukcesu

Podczas konferencji przedstawiciel Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) przedstawił zakres programu InvestEU, w tym potencjalne możliwości współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Szczególny nacisk położył na korzyści jakie da nowy program beneficjentom końcowym- przedsiębiorcom.

dr Kamil Pruchnik, dyrektor w departamencie programów podziału ryzyka, kapitału, inwestycji i gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego; (Fot. BGK)

BGK i EFI współpracują od 2015 roku i pierwszym programem w ramach którego nawiązały współpracę był program gwarancyjny COSME, którego ogromny sukces w Polsce był możliwy dzięki połączeniu regwarancji EFI z programem gwarancji BGK. W efekcie tego montażu w COSME w Polsce wzięło udział ponad 200 banków i udostępniono przedsiębiorcom 8 mld złotych kredytu, z którego skorzystało 37 tys. przedsiębiorców. Powstanie i wdrożenie tej współpracy było wspierane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej – ośrodek ministra właściwego ds. gospodarki, PARP i ZBP.

Sukces gwarancji na polskim rynku wynika m.in. z bardzo dobrej współpracy międzyinstytucjonalnej. Na zdjęciu (od prawej: dr Kamil Pruchnik, dyrektor w departamencie programów podziału ryzyka, kapitału, inwestycji i gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Mateusz Olszak, dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń BGK, Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE; (Fot. BGK)

Bank Gospodarstwa Krajowego poinformował także o aplikowaniu o udzielenie wsparcia regwarancyjnego z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego w ramach Programu InvestEU. Program InvestEU jest następcą programowym, realizowanego przez BGK w latach 2016-2022, Programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME) oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (Planu Inwestycyjnego dla Europy). Program InvestEU wpisuje się w misję BGK jaką jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. BGK podejmuje ciągłe działania, aby w najlepszym stopniu odpowiadać na potrzeby rynkowe w sytuacji dynamicznych zmian. Bank wdraża wiele programów krajowych i unijnych stanowiących kompleksową odpowiedź na aktualne wyzwania społeczno-gospodarcze.

Regwarancje InvestEU dla gwarancji BGK – będą jednym z głównych źródeł wsparcia działalności gwarancyjnej na nowy okres programowania. Na fotografii- Tomasz Robaczyński, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego; (Fot. BGK)

Temat nowych programów gwarancyjnych i współpracy z BGK i EFI oraz zakres możliwego wsparcia w tym zakresie ze strony Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej był przedmiotem wystąpienia i rozmów przedstawicieli KPK z przedstawicielami rynku podczas całej konferencji.

Rynek finansowy jest zainteresowany współpracą z BGK i EFI w ramach InvestEU; Temat był przedmiotem rozmów delegacji KPK z przedstawicielami rynku finansowego;(Fot. BGK)

W czasie Gali ogłoszono wyniki rankingu BGK dotyczące współpracy z bankami oraz z partnerami programu. Wyróżniono 7 banków komercyjnych i spółdzielczych.

Pośród Partnerów pozabankowych zaś specjalne statuetki w uznaniu szczególnego wkładu w powstanie i realizację programu gwarancji de minimis otrzymali: Związek Banków Polskich i Minister Finansów.

Bez banków nie byłoby sukcesu programów gwarancyjnych w Polsce. Liderzy operacyjni programu- dyrektorzy i managerowie produktu z kluczowych banków oraz leasingodawców; (Fot. KPK)

Dyplomy uznania zaś za osobisty wkład w program gwarancji otrzymali Jacek Barylski, przewodniczący Komitetu Sterującego rządowymi programami gwarancyjnymi i dyrektor Departamentu gwarancji i poręczeń Ministerstwa Finansów oraz Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK). Dyrektor KPK podziękował za wyróżnienie, podkreślił zasługi BGK w wysokich wynikach wykorzystania przez Polskę środków zwrotnych z programów ramowych UE i zachęcił przedstawicieli rynku do aktywnego aplikowania o nowe instrumenty finansowe UE.

(od prawej): Jacek Barylski, MF i Arkadiusz Lewicki, KPK wyróżnienie dyplomami uznania za osobisty wkład w Program; (Fot. BGK)

Więcej o gwarancjach InvestEU na www Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) oraz pod adresem: programy@kpkUE.gov.pl

 

Dodaj komentarz

X