Posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców

5 grudnia 2023 r. w Warszawie odbyło się kolejne posiedzenie Rady Związku Banków Polskich ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP), której celem jest działanie na rzecz tworzenia optymalnych warunków obsługi bankowej dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców, wspieranie w dostępie do informacji o rynku, a także wspieranie w przygotowaniu banków do udziału w programach publicznych, w tym działanie na rzecz budowy w Polsce stabilnego i nowoczesnego systemu poręczeniowo-gwarancyjnego. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE był partnerem wydarzenia. Spotkanie zostało otwarte przez Magdalenę Zmitrowicz, Przewodniczącą Rady ZBP ds. MMŚP oraz Bartosza Kublika, Wiceprezesa Związku Banków Polskich.

Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK

Pierwszy blok posiedzenia Rady był poświęcony stanowi rynku kredytowego dla MMŚP, w ramach którego prezentacje wygłosili: Jacek Kocerka, Zastępca Dyrektora Departamentu Statystyki w Narodowym Banku Polskim oraz Sławomir Grzybek, Dyrektor Business Intelligence w Biurze Informacji Kredytowej.

Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK

W okresie pierwszych 10 miesięcy 2023 r. wartość udzielonych nowych kredytów przedsiębiorcom przez banki wyniosła 153 mld zł, gdzie odnotowano wzrost o 10,4 % r/r w segmencie mikroprzedsiebiorców, w tym najwyższy w branży budownictwo oraz spadek o 14,5 % r/r w segmencie MŚP, gdzie tylko w branży handel odnotowano wzrost a w pozostałych spadek. Średnia kwota kredytu zarówno w przypadku MŚP jak i mikroprzedsiebiorców także była niższa r/r. W segmencie mikroprzedsiebiorców jest widoczny spadek kredytów inwestycyjnych oraz wzrost kredytów obrotowych, natomiast w przypadku MŚP sprzedaż kredytów inwestycyjnych spadła aż o 25 % r/r. Coraz większe znaczenie w finansowaniu nowych inwestycji przez spółki akcyjne odgrywają źródła własne wypierając finansowanie kredytowe. W portfelu kredytów mikroprzedsiębiorców nastąpiło mocne pogorszenie jakości kredytów obrotowych i inwestycyjnych.

Z kolei drugi blok posiedzenia Rady dotyczył otoczenia regulacyjnego oraz nowych programów wsparcia dla MMŚP. W tym bloku swoje prezentacje wygłosili Prof. Kamil Liberadzki, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regulacji w Komisji Nadzoru Finansowego, Wojciech Paluch, Dyrektor Departamentu MŚP w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Tomasz Robaczyński Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Jarosław Kała, Koordynator ds. Obszaru Instrumentów Dłużnych.

Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK

Wymagania regulacyjne podlegają ciągłym zmianom. W kontekście regulacji ostrożnościowych z obszaru ryzyka kredytowego należy wskazać art. 70 Prawa Bankowego odnoszący się do oceny zdolności kredytowej, § 18 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach, dotyczący wprowadzenia i aktualizacji polityk i procedur zarządzania ryzykiem, określających w szczególności wskazane wymogi w zakresie ryzyka kredytowego i kontrahenta), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, (Capital Requirements Regulation, CRR) oraz Wytyczne z 29 maja 2020 r. Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) dotyczące udzielania i monitorowania kredytów, w zakresie praktyk zarządzania ryzykiem, zasad postępowania, procesów i procedur udzielania kredytów oraz monitorowania ekspozycji obsługiwanych, jak również ich włączenia w ramy zarządzania ogólnego i zarządzania ryzykiem.

W rozporządzeniu CRR, w ramach wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego w metodzie standardowej, wprowadzono, niezależnie od obowiązującej już wcześniej, wagi ryzyka 75% dla MŚP zaliczanych do kategorii „ekspozycje detaliczne” (zamiast domyślnej wagi ryzyka 100% dla ekspozycji wobec przedsiębiorstw, które nie mają oceny kredytowej ECAI), dodatkowy mechanizm obniżenia wymogów kapitałowych z tytułu ekspozycji wobec MŚP, w postaci tzw. współczynnika wsparcia. W motywach wskazano przy tym, aby instytucje kredytowe efektywnie wykorzystały ulgę kapitałową wynikającą z zastosowania tego współczynnika wsparcia, wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu kredytów do MŚP z siedzibą w UE. W nowelizacji, zwanej „CRR II” (stosowanej od 28 czerwca 2021 r.), w ramach motywów wskazano dodatkowo, że z uwagi na to, że MŚP są obarczone mniejszym ryzykiem systematycznym niż większe przedsiębiorstwa, to wymogi kapitałowe z tytułu ekspozycji wobec MŚP powinny być niższe niż wymogi wobec większych przedsiębiorstw, aby zapewnić optymalne finansowanie MŚP przez banki. Sam zakres stosowania ww. współczynnika wsparcia został zaś zmodyfikowany i poszerzony (w szczególności – brak limitu kwoty wartości ekspozycji, do której ma zastosowanie ten mechanizm), co skutkowało dalszym złagodzeniem wymogów kapitałowych. W kolejnej nowelizacji „CRR III” (która ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r.), ww. mechanizm określający możliwość korekty (obniżenia) kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla ekspozycji wobec MŚP, poprzez zastosowanie współczynnika wsparcia, jest utrzymany (nie zaproponowano zmian w tym zakresie).

Kolejnym obszarem nowych regulacji jest ESG. W szczególności należy zwrócić uwagę na dyrektywę (UE) 2022/2464 z dnia 14.12.2022 r. Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD, zgodnie z którą obowiązek sporządzania raportów zrównoważonego rozwoju obejmie od 2024 r. największe przedsiębiorstwa, a od 2026 r. notowane na rynku regulowanym MŚP. Jednakże już od 2024 r. pośrednio duże jednostki mogą wymagać od MŚP raportowania niefinansowego. Zgodnie z Wytycznymi EUNB instytucje, które planują przyznawać kredyty zrównoważone środowiskowo, powinny opracować szczegółowe procedury udzielania kredytów zrównoważonych środowiskowo, które mogą skutkować obowiązkiem dostarczania przez klientów odpowiednich informacji z obszaru ESG.

Dzięki współpracy Banku Gospodarstwa Krajowego z sektorem bankowym na rzecz rozwoju sektora MŚP w okresie 2013-2023 udzielono 272 mld zł gwarancji zabezpieczających ponad 400 mld zł finansowania dla przedsiębiorców. 30% całkowitej wartości kredytów udzielonych MŚP stanowiły kredyty zabezpieczone gwarancjami BGK. W ramach kredytu na innowacje technologiczne ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój, który stanowi połączenie wsparcia dłużnego z dotacyjnym, przeznaczonym na finansowanie wdrożeń nowych technologii i wprowadzanie na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług, wyłoniono 814 projektów ze wsparciem w wysokości 2,8 mld zł, gdzie ogólna wartość projektów stanowiła 5,7 mld zł. Obecnie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w BGK realizowane są dwa nowe instrumenty tj. Kredyt technologiczny oraz Kredyt ekologiczny. W 2024 r. planowane jest wdrożenie 4 nowych gwarancji portfelowych tj. Biznesmax Plus, Ekomax, FGR Plus oraz InvestEU.

Duże znaczenie we wsparciu sektora MŚP odgrywają również gwarancje portfelowe z programów centralnie zarządzanych przez Komisję Europejską, gdzie na przestrzeni ostatnich 15 lat, dzięki gwarancjom udzielonym przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) polskie instytucji finansowe udostępniły ponad 42 mld zł finansowania, z czego skorzystało już niemal 140 tys. ostatecznych odbiorców pozyskując finansowanie w wysokości 23 mld zł na podstawie 160 tys. umów finansowania. Do znacznego wzrostu wykorzystania tych instrumentów finansowych w Polsce przyczynił się Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej, który jest specjalnym ośrodkiem wspierającym polski sektor finansowy w dostępie do oferty instrumentów finansowych UE, działający od 15 lat przy Związku Banków Polskich na zlecenie Ministra Rozwoju i Technologii i PARP, który prowadzi działalność informacyjną, promocyjną oraz doradczą. KPK ułatwia również polskim przedsiębiorcom dostęp do uplasowanego w Polsce preferencyjnego finansowania, wygenerowanego właśnie dzięki wsparciu EFI.

Foto: ZBP/KPK
Foto: ZBP/KPK

Spotkanie zakończyła część networkingowa, podczas której Magdalena Zmitrowicz, Przewodnicząca Rady ZBP ds. MMŚP wręczyła wyróżnienie Krajowemu Punktowi Kontaktowemu ds. Instrumentów Finansowych Programów UE za dotychczasową współpracę.

 

 

Dodaj komentarz

X