Dzień informacyjny LIFE 2017

W dniu 25.04.2017 r. w Warszawie odbyła się konferencja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Dzień informacyjny LIFE 2017” z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, Zarządu NFOŚiGW oraz Komisji Europejskiej. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE IF jako partner merytoryczny wydarzenia prowadził bezpłatne spotkania informacyjne dla wszystkich zainteresowanych aktualną ofertą instrumentów finansowych Programu LIFE oraz innych programów UE.

Prelegenci od lewej: Angelo Salsi, Head of Unit Life, Komisja Europejska, dr Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW, Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Jacek Syprka, Z-ca Prezesa Zarządu NFOŚiGW. Źródło: NFOŚiGW

Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Głównym celem programu LIFE jest wspieranie ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla środowiska oraz ochrony klimatu.
Unijne wsparcie finansowe w ramach programu może przyjmować następujące formy:

  • dotacje,
  • zamówienia publiczne,
  • instrumenty finansowe (zwrotne),
  • inne rodzaje wsparcia.

Celem instrumentów finansowych programu LIFE jest wspieranie projektów mających potencjał generowania przychodów w obszarach środowiska lub klimatu. Finansowanie w ramach instrumentów finansowych ma charakter zwrotny i może mieć formę kredytów, gwarancji, inwestycji kapitałowych bądź instrumentów mieszanych.

Uczestnicy konferencji. Źródło: NFOŚiGW

Instrumenty finansowe programu LIFE

1) Instrument Finansowania Prywatnego na rzecz efektywności energetycznej

Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) to instrument skierowany jest do projektów realizowanych w ramach Krajowych Narodowych Planów Działania dotyczących efektywności energetycznej lub innych podobnych programów w Unii Europejskiej. Dwa zasadnicze cele instrumentu PF4EE to:
• zrównoważenie i utrwalenie działalności pożyczkowej finansującej efektywność energetyczną pośród europejskich instytucji finansowych, traktujących ten sektor jako odrębny segment rynku,
• zwiększenie dostępności finansowania dłużnego do kwalifikujących się inwestycji w efektywność energetyczną.

2) Mechanizm Finansowy na rzecz Kapitału Naturalnego

Natural Capital Financing Facility (NCFF) to instrument finansowy realizowany przez Europejski Bank Inwestycyjny na podstawie porozumienia z Komisją Europejską. W ramach instrumentu EBI udostępnia finansowanie projektów z zakresu środowiska i kwestii klimatycznych, dotyczących ochrony, odtwarzania i wzmocnienia kapitału naturalnego, a także racjonalnego zarządzania tymi zasobami. Finansowanie ma charakter zwrotny i może przyjąć formę pożyczek, wejść kapitałowych itp. Celem finansowania jest zachęcenie podmiotów prywatnych do realizacji projektów z zakresu bioróżnorodności. Finansowanie może dotyczyć szerokiego zakresu projektów, w tym dotyczących zagospodarowania terenu, leśnictwa, rolnictwa, gospodarki wodnej bądź gospodarki odpadami.

Informacji w sprawie instrumentów finansowych programów UE udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.
Kontakt: e-mail: programy@zbp.pl, tel. +48 22 696 64 95

Szczegółowe informacje o Programie LIFE znajdziecie Państwo na stronie NFOŚiGW.

Relację z wydarzenia znajdziecie Państwo na stronie NFOŚiGW: 

Wydarzenie finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu Budowy Potencjału LIFE LIFE14 CAP/PL/000011.

Dodaj komentarz

X