Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce

Organizatorzy

 

W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Warszawie miała miejsce konferencja „Finansujemy MŚP! Programy i instrumenty finansowe UE w Polsce”, poświęcona instrumentom wsparcia dla przedsiębiorców w ramach programów publicznych, realizowanych na szczeblu krajowym oraz europejskim z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Ministerstwo Rozwoju, a wzięło w nim udział kilkuset przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu, w tym instytucji finansowych z całego kraju.

Uczestnicy konferencji

Pierwszy dzień konferencji został przeznaczony na prezentacje głównych instrumentów, najnowszych raportów dot. rynku mikro, małych i średnich firm oraz na dyskusję nt. optymalnego systemu wsparcia dla polskich przedsiębiorców oraz na przedstawienie „mapy” dostępnych obecnie instrumentów pomocowych.
Spotkanie otworzył i gości powitał Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. UE, zaś wystąpienie inauguracyjne wygłosił dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

– Dotychczas udzielane wsparcie ze środków Unii Europejskiej miało głównie charakter wsparcia bezzwrotnego, czyli dotacji. Znikoma ich część trafiała do beneficjentów, jako tzw. instrumenty zwrotne: pożyczki, gwarancje, poręczenia. Zwiększenie roli instrumentów zwrotnych w finansowaniu inwestycji prorozwojowych jest jednym z założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Instrumenty zwrotne pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych poprzez możliwość ich ponownego wykorzystania na finansowanie kolejnych inwestycji – powiedział wiceminister dr Jerzy Kwieciński.

dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Pełnomocnik Rządu ds. MŚP, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andżelika Możdżanowska, podczas kolejnego wystąpienia zwróciła uwagę na podejmowane przez rząd działania mające na celu rozbudzenie „genu przedsiębiorczości” polskich firm. Zaznaczyła, że pakiety „100 zmian dla firm” oraz „Konstytucja Biznesu” przygotowywane są z myślą o przedsiębiorcach i we współpracy z nimi. – MŚP to nasza przyszłość, którą uaktywniamy realizując Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreśliła wiceminister Andżelika Możdżanowska.

Andżelika Możdżanowska, Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju

Minister dr Jerzy Kwieciński odebrał także podczas inauguracji konferencji Nagrodę Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych UE z okazji X-lecia Rynku Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej w Polsce- za zasługi w budowaniu jego podwalin prawnych i strukturalnych w Polsce. Budowę systemu wsparcia rozpoczęto w 2007 roku. Dzisiaj rynek instrumentów finansowych w Polsce to ponad 12 miliardów złotych preferencyjnych środków jakie wygenerowano dla polskich firm dzięki programom ramowych, 130 instytucji finansowych zaangażowanych i kilkadziesiąt tysięcy beneficjentów – przedsiębiorców. Nagrodę wręczył Arkadiusz Lewicki, dyrektor KPK ds. Instrumentów Finansowych UE.

Od lewej: Arkadiusz Lewicki, Dyrektor KPK IF, dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Następnie przedstawiciel Komisji Europejskiej – Dyrekcji Generalnej ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, Maciej Otulak, przedstawił znowelizowane założenia Planu Inwestycyjnego dla Europy oraz realizowane i planowane w jego ramach programy i instrumenty UE.

Maciej Otulak, Policy Officer, DG GROW, Komisja Europejska

W dyskusji panelowej nt. optymalnego systemu wsparcia dla polskiego biznesu wzięli udział przedstawiciele wybranych instytucji współtworzących polski system wspierania małych i średnich przedsiębiorstw:

  • Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
  • Nina Dobrzyńska, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
  • dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
  • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
  • Przemysław Cieszyński, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego
  • Barbara Nowakowska, Dyrektor Zrządzająca w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych

Od lewej: red. Artur Osiecki, Rzeczpospolita, Barbara Nowakowska, Dyrektor Zrządzająca w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych,
Przemysław Cieszyński, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,
dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Nina Dobrzyńska, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

– W celu podniesienia poziomu innowacyjności polskiej gospodarki tworzymy odpowiednie warunki rozwoju poprzez zmianę otoczenia prawnego oraz zmiany instytucjonalne w postaci banku rozwojowego jakim jest Polski Fundusz Rozwoju, przy udziale którego zostało zrealizowanych szereg inwestycji zarówno infrastrukturalnych jak i kapitałowych. Mamy dobrze rozwinięty system wsparcia sektora MŚP. Potrzebujemy jednak dodatkowo instrumentów finansowych, które mogą finansować ryzyko innowacji tj. ryzyko na uczelniach czy w firmach. Jest to wyzwanie nie tylko dla Polski ale także dla całej Unii, w której rynek kapitałowy w tym obszarze jest pięciokrotnie mniejszy niż w USA i silnie skoncentrowany. Ponadto ważne jest budowanie wsparcia dla mid-capów, tj. firm zatrudniających do 3000 tys. osób, które powinny aktywnie prowadzić ekspansję międzynarodową, akumulować kapitał i stanowić czynnik rozwojowy dla mniejszych podmiotów, które znajdują się w łańcuchu kooperacyjnym – powiedział podczas debaty dr Jerzy Kwieciński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

– Polska gospodarka dysponuje silnym sektorem MŚP, który zapewnia zatrudnienie na poziomie ponad 60% oraz generuje ponad 50% PKB. Jednak brakuje w naszej gospodarce dużych polskich przedsiębiorstw o globalnej skali. W UE ponad dwie trzecie firm z setki największych firm ma ponad 100 lat. To pokazuje, że firmy potrzebują trochę czasu do zbudowania swojej pozycji. Sukces niemieckiej gospodarki opiera się na dużych gospodarczych lokomotywach, wokół których pracuje w łańcuchu kooperacyjnym silny sektor MŚP. To jest model, który powinniśmy również budować w Polsce. Dlatego obecnie prowadzonych jest szereg działań umożliwiających ekspansję międzynarodową polskich firm, która jest niezbędna do istotnego ich rozwoju i umacniania swojej pozycji. Mam tu na myśli np. nową Agencję Inwestycji i Handlu czy Fundusz Ekspansji Zagranicznej – powiedział podczas debaty Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Nina Dobrzyńska, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

– Prowadzone przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości badania sektora MŚP wskazują, że przedsiębiorcy coraz częściej są zainteresowani zwrotnymi formami wsparcia podkreślając, że wówczas ich biznesplany muszą być bardziej realistyczne i przemyślane, co stanowi ważny element w budowaniu ich konkurencyjności na danym rynku. Istotną warstwą w rozwoju tego sektora jest również współpraca biznesu z nauką, w której nastąpił znaczący postęp. Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają ze wsparcia oferowanego przez PARP, które jest dedykowane tej współpracy. W przyszłym roku PARP planuje uruchomić Akademię Menadżera Innowacji dedykowaną dla menadżerów i właścicieli firm. Będzie to rozwiązanie instytucjonalne służące szerzeniu najlepszych doświadczeń oraz wiedzy zarówno ze świata nauki, jak również krajowych i zagranicznych innowacyjnych firm w zakresie wzmocnienia umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menedżerów polskich firm, a także generowania innowacji przez pracowników – powiedziała podczas debaty Nina Dobrzyńska, Wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przemysław Cieszyński, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego

– Długotrwałość trendu wzrostowego oraz skala przyrostu korzystających przedsiębiorców z instrumentów finansowych świadczy o ugruntowaniu tej formy wsparcia sektora MŚP na polskim rynku. W poprzedniej perspektywie BGK dysponował ok 4 mld zł wsparcia w postaci instrumentów zwrotnych, natomiast w obecnej jest to prawie 11 mld zł. Bank obecnie prowadzi projekty realizowane w ramach programów krajowych i regionalnych. Od połowy września pierwsi pośrednicy finansowi rozpoczęli działalność operacyjną w ramach programów regionalnych i w ciągu ostatnich trzech miesięcy udzielili finansowania dłużnego w kwocie 55 mln zł. Na chwilę obecną w ramach RPO  jesteśmy obecni już w 11 na 15 województw – powiedział podczas debaty – Przemysław Cieszyński, Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego.

Barbara Nowakowska, Dyrektor Zrządzająca w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych

– Bez inwestycji kapitałowych nie ma szans na szybki skokowy wzrost ze względu na ograniczenia firm w zakresie możliwości ustanawiania zabezpieczeń spłaty kredytu czy pożyczki. W celu wykorzystania potencjału wzrostu młodych innowacyjnych podmiotów niezbędne jest zapewnienie im dostępu do finansowania w formule inwestycji kapitałowych. Obecność EFI czy krajowych funduszy funduszy jest bardzo istotna dla inwestycji na wczesnych etapach rozwoju podmiotów. Inwestycje ze środków publicznych tych podmiotów pozwalają przyciągnąć prywatnych inwestorów ze względu na zmniejszenie ich ryzyka inwestycyjnego – powiedziała podczas debaty Barbara Nowakowska, Dyrektor Zrządzająca w Polskim Stowarzyszeniu Inwestorów Kapitałowych.

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich

– Instrumenty finansowe, w tym zaangażowanie sektora bankowego jest koniecznym elementem udanej polityki rozwoju. Bez budowy zaufania i szerokiego spektrum partnerów w tym zakresie trudno będzie na dłuższa metę o sukces. Zarówno dotacje zewnętrzne jak i wewnętrzne środki wcześniej czy później ulegną ograniczeniu, a polskim firmom potrzebne są stałe i stabilne źródła finansowania. Dlatego pozytywnie oceniamy wiele inicjatyw Ministra Rozwoju podejmowanych w ramach SOR – powiedział podczas debaty Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Druga część konferencji byłą okazją do przedstawienia najnowszego raportu o polskich start- upach oraz o dostępie do finansowania, przygotowanego przez CBM Indicator oraz KPK ds. Instrumentów Finansowych. Jak wynika z przeprowadzonego badania, wsparcie unijne jest dla młodych firm bardzo istotne. Blisko 90% startupów, które skorzystały ze środków unijnych, bez tego wsparcia nie zrealizowałoby swoich planów rozwoju bądź też musiałoby je znacznie ograniczyć.

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzający, Pion Funduszy Europejskich, Bank Gospodarstwa Krajowego

Kolejne prezentacje dotyczyły konkretnej oferty wsparcia dla przedsiębiorców w ramach poszczególnych programów oraz instrumentów. Przegląd instrumentów finansowych UE dla biznesu w Polsce przedstawił Jan Szczucki, Prezes PAG Uniconsult. Ofertę preferencyjnego finansowania dla MŚP w ramach instrumentów finansowych programów UE zaprezentował Michał Gorzelak z Krajowego Punktu Kontaktowego. Następnie Piotr Michałowski, Dyrektor Biura Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce, przybliżył możliwości dla przedsiębiorców wynikające z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, głównego filaru Planu Inwestycyjnego dla Europy. Instrumenty finansowe realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego były tematem wystąpienia Patrycji Wolińskiej-Bartkiewicz, Dyrektor Zarządzającej BGK. Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz KPK ds. Programów Badawczych UE, opowiedzieli o pozafinansowych możliwościach dla przedsiębiorców w ramach programów COSME (i działalności punktów Enterprise Europe Network) oraz Horyzont 2020.

Piotr Michałowski, Dyrektor Grupy EBI w Polsce, Europejski Bank Inwestycyjny Jan Szczucki, Prezes, PAG Uniconsult dr Wojciech Terlikowski, Kierownik Projektu, CBM INDICATOR
Michał Gorzelak, Koordynator Obszaru Instrumentów Dłużnych, KPK ds. Instrumentów Finansowych Programów UE Łukasz Nikitin, przedstawiciel sieci Enterprise Europe Network, Departament Promocji Gospodarczej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Marta Krutel, Koordynator Innowacje w przemyśle, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, PAN

 

Drugi dzień konferencji przeznaczony został na warsztaty dla przedsiębiorców, zainteresowanych poszczególnymi instrumentami wsparcia. Tematem pierwszego z warsztatów było preferencyjne finansowanie zwrotne w ramach programów COSME, Horyzont 2020 oraz EaSI. Warsztat był prowadzony przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych, a o szczegółach oferty opowiedzieli przedstawiciele Narodowych Pośredników Finansowych: Banku Gospodarstwa Krajowego, PKO Leasing S.A., Inicjatywy Mikro oraz TISE SA. Uczestnicy warsztatu mieli okazję bezpośrednio skonsultować swoje pomysły z przedstawicielami poszczególnych instytucji.

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach rządowego Programu Wieloletniego „Udział Polski w programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021”, realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Związek Banków Polskich i sieć ośrodków EEN, pod nadzorem Ministra Rozwoju.

 

Konferencja została objęta Patronami Honorowymi Ministra Rozwoju, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Środowiska oraz Komisji Europejskiej. Pośród partnerów merytorycznych znalazło się także prawie dwadzieścia instytucji i organizacji krajowych i zagranicznych wspierających rozwój biznesu w Polsce, w tym Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Fundusz Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Informacje o konferencji także na komunikatorze Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju:

Dodaj komentarz

X