Preferencyjne instrumenty finansowe dla biznesu w ramach programu HORYZONT 2020 oraz programu LIFE

W dniu 28 marca 2018 r. w Warszawie miało miejsce spotkanie informacyjne dla przedstawicieli sektora bankowego obejmujące swoim zakresem mechanizmy wsparcia:

  • instrumenty finansowe programu na rzecz ochrony środowiska i klimatu (LIFE),
  • instrumenty finansowe dla dużych projektów inwestycyjnych programu Horyzont 2020 oraz Planu Inwestycyjnego dla Europy.

Ponadto część spotkania została poświęcona omówieniu realizacji pilotażowego projektu EeMAP (z ang. Energy efficiency Mortgage Action Plan), tkz.„Zielonej Hipoteki”, dotyczącego opracowania założeń i wdrożenia „zielonych hipotek i listów zastawnych” do oferty europejskich instytucji finansowych.

Celem spotkania było przybliżenie kierunków polityki Unii Europejskiej oraz przyjętych długoterminowych celów w obszarze efektywności energetycznej oraz przedstawienie dostępnych mechanizmów mających za zadanie zwiększenie i ułatwienie dostępu do finansowania projektów m. in. generujących oszczędności energetyczne czy też projektów pilotażowych z zakresu środowiska i kwestii klimatycznych.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej oraz Związek Banków Polskich.

W ramach programu LIFE realizowane są dwa instrumenty finansowe:

  • Instrument finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej – Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE) to instrument zarządzany przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Instrument składa się z trzech elementów tj. portfelowego zabezpieczenia ryzyka kredytowego, długoterminowego finansowania z EBI oraz specjalistycznej usługi eksperckiej dla pośredników finansowych w celu wsparcia jego wdrażania,
  • Mechanizm Finansowy na rzecz Kapitału Naturalnego – Natural Capital Financing Facility (NCFF) to instrument finansowy realizowany przez EBI na podstawie porozumienia z Komisją Europejską. W ramach instrumentu EBI udostępnia finansowanie projektów pilotażowych z zakresu środowiska i kwestii klimatycznych, dotyczących ochrony, odtwarzania i wzmocnienia kapitału naturalnego, a także dostosowywania się do zmian klimatu. Celem finansowania jest zachęcenie podmiotów prywatnych do realizacji projektów z zakresu bioróżnorodności.

W Programie Horyzont 2020 dostępny jest szereg instrumentów pożyczkowych dla finansowania dużych projektów inwestycyjnych, uwzględniających komponent badawczo-rozwojowy i zbieżnych z celami rozwojowymi Unii Europejskiej. Należą do nich m.in.:

  • InnovFin Emerging Innovators: pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości od 7,5 mln EUR, dla podmiotów realizujących projekty z komponentem badawczo-innowacyjnym, mieszczące się w krajach o stosunkowo niskim poziomie innowacyjności (w tym w Polsce).
  • InnovFin Energy Demo Projects: pożyczki, gwarancje lub inwestycje EBI od 7,5 do 75 mln EUR, dla podmiotów realizujących innowacyjne projekty z zakresu energii, przed komercjalizacją bądź na wczesnych etapach komercjalizacji, gotowych do etapu demonstracji na skalę przemysłową.
  • InnovFin Corporate Research Equity: inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych projektów inwestycyjnych, realizowanych przez przedsiębiorstwa do 3000 zatrudnionych, spełniające kryteria innowacyjności.
  • InnovFin Science: pożyczki i kapitał dla instytucji i organizacji badawczych, uczelni itp., w wysokości od 25 mln EUR.

Instrumenty pożyczkowe programu Horyzont 2020 uzupełnia oferta instrumentów podziału ryzyka (InnovFin SME Guarantee Facility, InnovFin Midcap Guarantee) oraz doradczych (InnovFin Advisory: usługi doradcze dla innowacyjnych projektów inwestycyjnych, w celu ułatwienia dostępu do źródeł finansowania).

W ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy, Europejski Bank Inwestycyjny oferuje pożyczki na realizację projektów inwestycyjnych o wartości od 25 mln EUR, o zakresie zbieżnym z celami strategicznymi UE (np. gospodarka cyfrowa, transport, energia, edukacja, badania i innowacje itp.). Promotorzy projektów inwestycyjnych mogą ponadto zyskać dostęp do finansowania, ogłaszając swoje projekty na Europejskim Portalu Projektów Inwestycyjnych, bądź też korzystać ze wsparcia doradczego udzielanego w ramach Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego.

Szczegółowe informacje nt. poszczególnych instrumentów są dostępne na stronach KPK.

Ponadto w ramach programu Horyzont 2020 realizowany jest pilotażowy projekt EeMAP. Założenia projektu wskazują na potrzebę wprowadzenia standardów ujednoliconej europejskiej “energooszczędnej hipoteki” (kredytu hipotecznego) w celu podniesienia skłonności właścicieli nieruchomości do podejmowania działań zwiększających efektywność energetyczną nieruchomości lub do nabywania takich nieruchomości z wykorzystaniem preferencyjnych warunków finansowania. Banki będą przygotowywać i wdrażać preferencyjne produkty hipoteczne dedykowane energooszczędnym inwestycjom. Wypracowanie zasad szacowania ryzyka kredytobiorcy, oraz zasad zarządzania „zielonymi aktywami” będzie istotnym zagadnieniem, ze względu na cel obniżenia wymogów kapitałowych.

Więcej informacji o projekcie dostępne jest na: http://energyefficientmortgages.eu/

Krajowy Punkt Kontaktowy zapewnia wsparcie informacyjne oraz doradcze dla banków i instytucji finansowych zainteresowanych powyższymi instrumentami. Prosimy o kierowanie dalszych zapytań na adres mailowy: programy@zbp.pl .

Dodaj komentarz

X