Europejska Rada ds. Innowacji – 10 mld euro na rozwój przełomowych rozwiązań w formule finansowania mieszanego

Dotychczas Europejska Rada ds. Innowacji (EIC) działała w formule pilotażu w ramach programu HORYZONT 2020. W/ latach 2018-2021 wspierając ponad 5000 MŚP i start-upów, a także ponad 330 projektów badawczych o budżecie 3,5 mld euro. Obecna edycja jest realizowana z programu Horyzont Europa i ma łączyć badania nad nowymi technologiami z dedykowanym funduszem kapitałowym, który pozwoli na zwiększenie skali działalności start-upów czy małych i średnich firm.

W ramach EIC jednym z trzech dostępnych instrumentów w 2021 r. jest Akcelerator EIC o wartości ponad 1 mld euro, który koncentruje się w szczególności na innowacjach opartych na odkryciach naukowych lub przełomach technologicznych „deep tech” oraz tam, gdzie potrzebne jest znaczne finansowanie przez długi czas, zanim będzie można wygenerować zwroty. Takie innowacje często mają trudności z przyciągnięciem finansowania, ponieważ związane z nimi ryzyko i czas są zbyt duże. Finansowanie i wsparcie ze strony Akceleratora EIC ma na celu umożliwienie takim innowatorom przyciągnięcia inwestycji potrzebnych do zwiększenia skali w krótszym czasie. W ramach tego instrumentu dostępne jest finansowanie mieszane tj. zarówno w formie grantowej – w wysokości od 0,5 do 2,5 mln EUR (70% kosztów kwalifikowanych) jak i w formie kapitałowej, która będzie realizowana z powołanego przez Komisję Europejską Funduszu kapitałowego EIC  o wartości od 0,5 mln euro do 15 mln euro. Oprócz powyższego finansowania przedsiębiorstwa wspierane przez EIC Accelerator mają dostęp do mentoringu, coachingu biznesowego i współpracy z inwestorami, przedsiębiorstwami i podobnymi przedsiębiorcami. Beneficjentami finansowania tego instrumentu mogą być zarówno MŚP jak również Małe Spółki o Średniej Kapitalizacji tj. zatrudniający mniej niż 500 pracowników w przeliczeniu na ekwiwalent pełnego czasu pracy, niebędący MŚP.   Z miliarda euro dostępnego w ramach Akceleratora EIC kwotę 495 mln euro przeznaczono na przełomowe innowacje na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu oraz na strategiczne technologie cyfrowe i medyczne.

Fundusz kapitałowy EIC zapewnia dostęp dla inwestorów do projektów inwestycyjnych o najwyższym potencjale innowacyjności, które zostały wyselekcjonowane przez Radę. Stanowi to doskonałą okazję inwestycyjną do wspierania przełomowych, tworzących rynek innowacji w całej Europie i poza nią. Zainteresowanych inwestorów zapraszamy do odwiedzenia strony https://eic.ec.europa.eu/investment-opportunities_en , na której zamieszczony jest adres kontaktowy oraz link do jednostronicowej ankiety.

Kolejnym instrumentem  jest EIC Pathfinder dla multidyscyplinarnych zespołów badawczych, z budżetem w wysokości 300 mln euro, przeznaczonym na prowadzenie wizjonerskich badań, które mogą prowadzić do przełomowych rozwiązań technologicznych. Zespoły badawcze mogą ubiegać się o dotacje w wysokości do 4 mln euro. Większość środków finansowych przydzielana będzie w drodze otwartych zaproszeń bez wcześniej określonych priorytetów tematycznych, natomiast 132 mln euro przeznaczono na pięć wyzwań w ramach instrumentu Patchfinder: samoświadoma sztuczna inteligencja, narzędzia do pomiaru aktywności mózgu, terapia komórkowa i genowa, zielony wodór i materiały ELM.

Trzecim instrumentem  dostępnym w 2021 r. będzie EIC Transition , którego celem jest przekształcanie wyników badań w innowacje. Budżet instrumentu to 100 mln euro. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków skoncentrują się na wynikach projektów pilotażowych EIC Pathfinder oraz projektów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych celem weryfikacji poprawności projektu, dopracowania technologii oraz stworzenia uzasadnienie biznesowego dla konkretnych zastosowań.

Szczegółowe informacje w zakresie warunków i terminów udziału w EIC dostępne są na stronie: https://eic.ec.europa.eu/index_en

Dodaj komentarz

X