Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu Tymczasowych Ram Środków Pomocy Państwa do 30 czerwca 2022 r.

W dniu dzisiejszym KE podjęła decyzję o wydłużeniu Tymczasowych Ram Środków Pomocy Państwa (TRPP) do połowy przyszłego roku. Tym samym możliwe jest wydłużenie programów pomocowych przyjętych w celu łagodzenia negatywnych skutków pandemii. Lista takich programów obowiązujących w Polsce dostępna jest na stronach internetowych www.uokik.gov.pl

Ponadto Komisja zdecydowała o wprowadzeniu dwóch nowych środków pomocy, mających na celu wsparcie odbudowy europejskiej gospodarki w zrównoważony sposób:

  • środki wsparcia inwestycjimające pomóc państwom członkowskim zlikwidować lukę inwestycyjną utrzymującą się po kryzysie. Państwa członkowskie mogą tworzyć zachęty dla inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa i korzystać z tego narzędzia w celu przyspieszenia transformacji ekologicznej i cyfrowej. Środek ten obejmuje zabezpieczenia zapobiegające nadmiernym zakłóceniom konkurencji, takie jak ukierunkowanie na szeroką grupę beneficjentów i ograniczona kwota wsparcia. Z tego instrumentu państwa członkowskie mogą korzystać do 31 grudnia 2022 r.; oraz
  • środki wsparcia wypłacalności, mające pomóc w pozyskiwaniu funduszy prywatnych i ich udostępnianiu na inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), w tym przedsiębiorstwa typu start-up i małe spółki o średniej kapitalizacji. Państwa członkowskie mogą udzielać gwarancji prywatnym pośrednikom, zachęcając ich do inwestowania w tego rodzaju przedsiębiorstwa. Mogą także zapewniać takim przedsiębiorstwom łatwiejszy dostęp do finansowania kapitałowego, które często jest im trudno pozyskać indywidualnie. Jest to szczególnie istotne w kontekście rosnącego zadłużenia przedsiębiorstw w czasie kryzysu. Z tego instrumentu państwa członkowskie mogą korzystać do 31 grudnia 2023 r.

Dokument zawiera inne zmiany dotyczące m.in.:

  • przedłużenia do 30 czerwca 2023 r. – możliwości przekształcania instrumentów zwrotnych (np. gwarancji, pożyczek, zaliczek zwrotnych), przyznawanych przez państwa członkowskie na podstawie ram tymczasowych, w inne formy pomocy, takie jak dotacje bezpośrednie;
  • dostosowania maksymalnej kwoty określonych rodzajów pomocy proporcjonalnie do przedłużonego okresu;
  • wyjaśnienia stosowania postanowień regulujących kwestie wyjątkowej elastyczności w ramach wytycznych Komisji dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw; oraz
  • przedłużeni do 31 marca 2022 r. dostosowanego wykaz państw o ryzyku niezbywalnym w kontekście krótkoterminowego ubezpieczenia kredytów eksportowych.

Nieformalna skonsolidowana wersja dokumentu TRPP po szóstej zmianie dostępna jest pod tym linkiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X